АКТА

 

СТАТУТ МУЗЕЈА РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР У БОРУ

ЕТИЧКИ КОДЕКС МУЗЕЈА РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР МУЗЕЈА РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У МУЗЕЈУ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР