СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА СА БИБЛИОТЕКОМ

Mузејска документација у Музеју рударства и металургије чува се од  1950 . године и прве иницијативе о оснивање Музеја. Музејску грађу чине вредна документа, инвентари предмета, књиге посетилаца, извештаји, записници, штампана и фотографска грађа, хемеротечка и архивска грађа као посебне целине, затим досијеи изложби, манифестација и радионица и друга промотивна грађа и извори.

У циљу унапређења стручног рада, презентацији и промовисању фонда, започета је дигитализација извора, фотографске, текстуалне и штампане грађе, и формирање базе података.

Од оснивања Музеја, упоредо се развијала и стручана библиотека својом концепцијом и наменом. Године  1995. музејска библиотека уписана је у Централни регистар библиотека Републике Србије, као специјална. Библиотека  Музеја има око 9500 публикација из области друштвених наука: археологија, етнологија, историја, историја уметности; као и фонд из природних и техничких наука везаних за развој рударско-металуршке делатности.

 Осим стручњака и свих запослених у Музеју, библиотечки фонд могу користити и друга заинтересована лица и добити потребне информације из домена наведених области.

 

КОНЗЕРВАЦИЈА/РЕСТАУРАЦИЈА

 

Музеј од 1986.године има у свом саставу рестаурацију и конзервацију предмета од керамике, метала и дрвета, а од 1989.године и конзервацију и рестаурацију текстила.

Према постојећој пракси у Музеју новонабављени предмети после примарне заштите у конзервацији, одлазе на стручну обраду коју врши кустос, а затим се враћају и подвргавају конзерваторском третману када је то потребно.

У складу са овим до сада је конзервирано 2500 предмета од керамике, метала, дрвета и текстила, а обављена је рестаурација и штафелајног сликарства (иконе, уља на платну, картону и др.).

 

ВОДИЧКА СЛУЖБА

Водичка служба Музеја рударства и металургије поред непосредног информативног рада са посетиоцима, који укључује вођење кроз сталне музејске поставке и тематске изложбе (домаће и гостујуће), обавља и низ других активности. Такође, део послова ове службе односи се и на педагошко-едукативни програм Музеја рударства и металургије који подразумева организацију и реализацију тематских радионица, атељеа и манифестација. У циљу бржег и квалитетнијег обавештавања посетиоца водичка служба приступа коришћењу различитих друштвених мрежа и интернет портала.

 

ТЕХНИЧАРИ У МУЗЕЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Техничари у музејској делатности Музеја рударства и металургије Бор врше манипулацију културним добрима, врше набавку потребног материјала и воде евиденцију, планирају третман конзервације у сарадњи са конзерватором, врше основну обраду изворних дигитализованих датотека и припрема за смештај у дигиталну базу Музеја, дистрибуира датотеке корисницима у одговарајућем формату, учествује у реализацији послова на изради информативног материјала за изложбе, на изради образовног, информативног и пропагандног материјала и учествује у реализацији ликовне опреме публикација и других презентација Музеја, учествује у припреми web сајта Музеја.

 

АРАНЖЕР-ДЕКОРАТЕР

Учествује у ликовном обликовању изложби, учествује у дизајну и пословима компијутерске обраде разонг фотографског и другог ликовног и штампаног материјала који прати изложбе, учествује у реализацији студијских или тематских изложби, учествује у реализацији изложби и других музеолошки пратећих програма, реализује визуелне садржаје на интернет презентацији Музеја.