Јавни конкурс за избор директора Музеја рударства и металургије у Бору

 
Оглас важи од: 04.7.2018.

МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 19
тел. 030/423-560, 060/3934-495

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ:
Кандидат мора да има високо образовање и положен стручни испит из области заштите културних добара (на основним студијама у трајању од најмање 4 године или на студијама другог степена – мастер академске студије, специјалистичке академске или струковне студије);

најмање 5 година радног искуства на пословима у области – заштита културних добара;
да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно да правоснажном судском одлуком није осуђен на кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе;
познаје пословање музејских установа и да поседује организаторске способности.
Приликом избора кандидата за директора, УО ће ценити и следеће услове:
да познаје пословање музејских установа и да поседује организаторске способности.
Конкурсна документација треба да садржи:
предлог програма рада и развоја Музеја за период од 4 године и може бити поново именован;
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству;
биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду;
копију уверења о положеном стручном испиту из области заштите културних добара;
уверење надлежног органа не старије од шест месеци, да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно да правоснажном судском одлуком није осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (оригинал).
Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Изборни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом у документа достављена уз пријаву и усменим разговором са кандидатима.
Датум усменог разговора биће одређен накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени (телефоном, имејлом и др.).
Директора музеја именује оснивач (Општина Бор) на период од 4 године на предлог УО.
О одлуци оснивача о именовању директора Музеја обавештава се сваки учесник конкурса. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази УО неће разматрати.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за директора Музеја”, у затвореној коверти.
Обавештења о конкурсу: Вишња Јовановић, референт за јавне набавке, кадровске и административне послове у Музеју, на телефон: 030/423-560 или 060/393-4495.
 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *