ДОКУМЕНТАЦИЈA СА БИБЛИОТЕКОМ

Обрадом музејских фондова документарне грађе, заштитом покретног културног наслеђа, дигитализацијом документације из домена делатности Установе и формирањем дигиталног записа, бави се у оквиру стручних музејских послова документариста. На дигитализацији ради и оператер у процесу дигитализације.

Формирани су досијеи: изложби, манифестација, фототека, визуелне и  хемеротечке грађе. Чувају се Књиге Утисака, различити записници и грађа о историјату Музеја рударства и металургије ”Бор” у Бору. Води се Улазна Књига музејских предмета Установе. У циљу заштите културног наслеђа врши се унос података у јединствени информациони систем (ИМУС), ради омогућавања доступности и ширењу корисничке популације. 

            Од оснивања Музеја, упоредо се развијала и стручана библиотека својом концепцијом и наменом. Године  1995. музејска библиотека уписана је у Централни регистар библиотека Републике Србије, као специјална. Библиотека  Музеја има око 9500 публикација из области друштвених наука: археологија, етнологија, историја, историја уметности; као и фонд из природних и техничких наука везаних за развој рударско-металуршке делатности.

 Осим стручњака и свих запослених у Музеју, библиотечки фонд могу користити и друга заинтересована лица. У библиотеци Музеја корисници могу добити све потребне информације из домена напред наведених области.