Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Прописи

Закони

Закон о култури
Закон о музејској делатности
Закон о културном наслеђу
Закон о архивској грађи и архивској делатности
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Закон о заштити података о личности
Закон о јавним набавкама

Уредбе

Уредба о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику
Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе

Правилници

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављања делатности установа заштите културних добара
Правилник о посебним условима за почетак рада и обављање делатности Музеја
Правилник о ближој садржини регистра установа културе и документацији потребној за регистрацију
Правилнико садржини и начину вођења централне евиденције установа културе основаних средсвима јавне својине
Правилник о садржају и начину вођења евиденције Музеја Републике Србије
Правилник о садржају и начину вођења документације о музејској грађи
Правилник о ближим условима, начину финансирања, повезивања и вођења јединственог информационог система за Музеје
Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа
Правилник о обрасцима, садржају и начину вођења дневника радова и друге документације која се води о археолошким ископавањима и истраживањима
Правилник о програму и начину полагања стручног испита у музејској делатности
Правилник о ближим мерама заштите архивске грађе
Правилник о обрасцу Архивске књиге
Правилник о ближим условима за обезбеђење одговарајућег простора и опреме за смештај и заштиту архивске грађе и документарног материјала код ствараоца и имаоца архивске и документарне грађе

Решења

Решење о утврђивању територијалне надлежности музеја
Решење о територији архива
Решење о утврђивању територије завода за заштиту споменика културе