Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Телефон за посетиоце: 060 6000 390      Радно време за посетиоце: понедељак – петак 08:30 – 19 сати; субота 09 – 13 сати

Интерни акти

Правилник о организацији и систематизацији
Колективни уговор код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“
Анекс Колективног уговор код послодавца Музеја рударства и металургије „Бор“
Правилник о етичком кодексу
Правилник о условима и начину чувања и коришћења уметничко – историјских дела
Правилник о поступку израде финансијског плана
Правилник о буџетском рачуноводству
Правилник о спровођењу пописа имовине
Правилник о набавкама
Правилник о заштити података о личности
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивача
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правила заштите од пожара
Листа категорија архивске грађе
План евакуације
Правилник о архивском и канцеларијском пословању
Правилник о интерном финансијском управљању и контроли
Правилник о начину евидентирања и заштити коришћења електронских докумената
Правилник о управљању документацијом путем деловодника
Стратегија управљања ризицима 2024-2026
Правилник о видео надзору
Правила о радној дисциплини и понашањау запослених у Музеју
Правилник о коришћењу друштвених мрежа